О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача
February 12, 2018
NVO
February 27, 2018

О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача

прихвата се препорука Комисије за јавне набавке за одабир најповољнијег понуђача ,,НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. Лакташи, за понуђену цијену понуде у износу од 299.994,80 КМ, са урачунатим порезом на додатну вриједност.

Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača