Odbornici Skupštine opštine Vukosavlje

Prava i obaveze odbornika SO Vukosavlje

Stranka demokratske akcije SDA – 4 odbornika

 1. Fadil Sejdić
 2. Hajrudin Imširović
 3. Haris Hadžidedić
 4. Almedina Omerović

 

Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD Milorad Dodik – 3 odbornika

 1. Miroslav Mlinarević
 2. Dragan Danilović
 3. Slavica Božić

 

SDP-Socijaldemokratska partija BIH – 3 odbornika

 1. Zehid Omičević – Predsjednik SO
 2. Mirza Hadžidedić
 3. Mustafa Osmanović – Nacionalne manjine

 

Saveza za bolju budućnost – SBB – 1 odbornik

 1. Nazim Imširović

 

Partija demokratskog progresa – PDP – 1 odbornik

 1. Mirko Krstić

 

Srpska demokratska stranka (SDS) – 1 odbornik

 1. Robert Radojević – Potpredsjednik SO

 

Socijalistička partija – 1 odbornik

 1. Jovan Kovačević

 

Demokratska narodni savez – 1 odbornik.  Kovačević

 1. Vesna Pašalić

1. Da prisustvuje sjednici Skupštine i radnih tijela Skupštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;

 

2. Da prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine čiji nije član, bez prava odlučivanja;

 

3. Da pokreće inicijative za razmatranje i za rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine;

 

4. Da pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela;

 

5. Da postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad Načelnika opštine, te da traži od njega obavještenja i objašnjenja, a isto tako i od predsjednika Skupštine te Opštinske administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlašćenja;

 

6. Da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine, njenih radnih  tijela,  Načelnika opštine  i  Opštinske  uprave,  kao  i  na  rad  institucija  koje imaju javna ovlašćenja;

 

7. Da učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koji ga uputi Skupština;

 

8. Da redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije;

 

9. Da ulaže amandmane na prijedloge akata;

 

10. da izvršava i druge zadatke, koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Skupština ili radno tijelo čiji je član.