Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKE 2021

1. 26.01.2021.g - o sprovođenju procedure javnih nabavki-direktni sporazum o uslugama osiguranja zaposlenih lica u Opštini Vukosavlje

2. 25.01.2021. g - o izvođenju radova - "Unutrašnjih radova u administrativnom objektu opštine Vukosavlje - dio zanatsko-instalaterskih radova

3. 01.04.2021. g - POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za radove ,,Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode od mangana sa rezervoarima u MZ Jezero" - ponovljeni postupak

4. 28.04.2021. g - POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude za "Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Opštine Vukosavlje"

5. 28.04.2021.g - REALIZOVANI UGOVORI /OKVIRNOG SPORAZUMA OPŠTINA VUKOSAVLJE (realizacija ugovora za period 01.01.2021.do 31.03.2021.)

6. 05.07.2021.g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda - "Nabavku i ugradnju unutrašnje stolarije na objektu administrativnog centra Opštine Vukosavlje"

7.08.07.2021.g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum za "Zemljane radove i mašinski iskop za prikuljučak na sanitarnu mrežu administrativnog objekta Opštine Vukosavlje"

8. 16.07.2021.g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum za "Nabavka, transport i montaža PEHD cijevi za hidransku mrežu"

9. 19.07.2021. g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki direktni sporazum za "Nabavku i ugradnju balkon kule za dječije igralište u opštini Vukosavlje"