Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKE 2021

1. 26.01.2021.g - o sprovođenju procedure javnih nabavki-direktni sporazum o uslugama osiguranja zaposlenih lica u Opštini Vukosavlje

2. 25.01.2021. g - o izvođenju radova - "Unutrašnjih radova u administrativnom objektu opštine Vukosavlje - dio zanatsko-instalaterskih radova

3. 01.04.2021. g - POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za radove ,,Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode od mangana sa rezervoarima u MZ Jezero" - ponovljeni postupak

4. 28.04.2021. g - POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude za "Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Opštine Vukosavlje"

5. 28.04.2021.g - REALIZOVANI UGOVORI /OKVIRNOG SPORAZUMA OPŠTINA VUKOSAVLJE (realizacija ugovora za period 01.01.2021.do 31.03.2021.)

6. 05.07.2021.g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda - "Nabavku i ugradnju unutrašnje stolarije na objektu administrativnog objekat Opštine Vukosavlje"

7.08.07.2021.g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum za "Zemljane radove i mašinski iskop za prikuljučak na sanitarnu mrežu administrativnog objekta Opštine Vukosavlje"

8. 16.07.2021.g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum za "Nabavka, transport i montaža PEHD cijevi za hidransku mrežu"

9. 19.07.2021. g POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javnih nabavki direktni sporazum za "Nabavku i ugradnju balkon kule za dječije igralište u opštini Vukosavlje"

10. 05.08.2021.g POSEBNA ODLUKA - direktni sporazum za nabavku elektro materijala sa ugradnjom za objekat  Administrativnog centra Opštine Vukosavlje

11. 11.08.2021.g POSEBNA ODLUKA - za "Nabavku svjetleće reklame od alubonda sa ugradnjom"

12. 12.08.2021.g POSEBNA ODLUKA - za "Nabavku i montažu hidranta za administrativni centar Opštine Vukosavlje"

13. 25.08.2021.g - "Nabavka,montaža i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Administrativnog centra Opštine Vukosavlje"

14. 25.08.2021.g - "Izrada i montaža aluminijskih ograda na administrativnom centru Opštine Vukosavlje"

15.30.08.2021.g - "Nabavka i ugradnja parking rampe na parkingu za danike administrativne službe Vukosavlje"

16. 02.10.2021.g - "Nabavka  elektro-materijala za slabu struju za objekat Administrativnog centra opštine Vukosavlje"

17. 06.10.2021..g - "Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa za potrebe Administrativnog centra Opštine Vukosavlje"

18. 09.10.2021.g - "Nabavka i montaža kuhinjskog namještaja za Administrativni centar Opštine Vukosavlje"

07.09.2021.g - OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

19. 15.09.2021 g - Nabavka sanitarnih uređaja za Administrativni centar Opštine Vukosavlje

20.  21.09.2021.g - Nabavka i ugradnja sistema za vatrodojavu u Administrativnom objektu opštine Vukosavlje

21. 29.09.2021.g - Čišćenje i krčenje obala potoka Jakešnica i Gnioničkog kanala i kanala pokraj lokalnih puteva.

22. 30.09.2021.g - Sanacija i izrada asfaltnog kolovoznog sloja - pravac Široka rijeka

23.30.09.2021. g - Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Gnionica - pravac prema kući Marka Jevđenića

24.30.09.2021. g - Nabavka i montaža namještaja za kancelarije Skupštine opštine Vukosavlje.

 25. 30.09.2021.g - Čišćenje i krčenje obala potoka Jakešnica i Gnioničkog kanala i kanala pokraj lokalnih puteva

26. 30.09.2021.g prihvatanje ponude SAŠA TRADE Doboj

27. 04.10.2021.g - Direktna pogodba za dostavljanje ponude za usluge revizije tri projekta

28. 05.10.2021.g.- Nabavka i montaža arhivskih stalaža za administrativni centar Opštine Vukosavlje

29. 06.10.2021.g - Direktna pogoda za dostavljanje ponude za robe "Nabavka komunikacijskog ormara"

30. 06.10.2021.g. -  Direktna pogoda za dostavljanje ponude za robe "Nabavka servera sa licencom i nabavka switch-a"

31. 06.10.2021.g - "Sanacija kvara na uključivaču pumpe za kanalizaciju"

32. 08.10.2021.g - "Odluka o poništenju javne nabavke - Nabavka servera sa licencom i nabavka switch-a"

33. 08.10.2021. g - "POSEBNA ODLUKA - Nabavka novog servera Gen10 sa licencom i nabavka swich-a"

34. 11.10.2021. g - "o prihvatanju ponude od "DELX" d.o.o. iz Odžaka za izvođenje radova "Sabacija kvarova na uključivaču pumpe za kanalizacije"

35. 11.10.2021. g. - o prihvatanju Ponude od TRK "PEJANOVIĆ SN" Ljiljana Pejanović i Stefan Pejanović s.p. iz Modriče

36.12.10.2021.g - o prihvatanju Ponude od "VIGMELT" d.o.o. iz Banja Luke

37. 14.10.2021.g - o prihvatanju ponude "PELESIĆ" d.o.o. iz Modriče za radove "Uređenje dijela pristupnog puta za šest romskih domaćinstava na području opštine Vukosavlje"

38. 14.10.2021. g. - o prihvatanju ponude od "Nova DI Vrbas" d.o.o. iz Banja Luke

39. 15.10.2021.g - o prihvatanju ponude "COPYTRADE" d.o.o. Bijeljina

40. 15.10.2021.g - o prihvatanju ponude "COPYTRADE" d.o.o. Bijeljina

41. 18.10.2021.g - o prihvatanju ponude od "BALEGEM" d.o.o. Gradačac za izvođenje radova - "Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Gnionica - pravac prema kući Marka Jevđenića"

42. 18.10.2021.g - o prihvatanju ponude od od "BALEGEM" d.o.o. Gradačac za izvođenje radova - "Sanacija i izrada asfaltnog kolovoznog sloja - pravac Široka rijeka"

43. 18.10.2021.g - o prihvatanju ponude firme "MS HYDRO" d.o.o. iz Bijeljine

44. 25.10.2021. g - o pokretanju procedure javnih nabavki - Direktan sporazum za "Nabavku konvektora za potrebe opštinske administracije Opštine Vukosavlje"

45. 25.10.2021. g- Direktni sporazum za "Nabavku materijala za zidne tehnike u kabinetu načelnika i dekorativni malter na coklu fasade za administrativni centar Opštine Vukosavlje

46. 27.10.2021. g -o prihvatanju ponude od TR "SAŠA KOMERC" Stevo Stević s.p. Modriča

47. 03.11.2021.g - Direktni sporazum - "Nabavka opreme za radionicu glume za djecu i omladinu Vukosavlja i Odžaka"

48. 03.11.2021.g - o izboru i prihvatanju ponude od TRK"PEJANOVIĆ SN" Ljiljana Pejanović i Stefan Pejanović s.p iz Modriče

49. 04.11.2021.g- o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za "Zimsko održavanje puteva na području opštine Vukosavlje u sezoni 2021/2022 godina"

50. 08.11.2021. g - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda - "Nabavka bine sa krovnom konstrukcijom"

51. 09.11.2021.g - Izvođenje molerskih radova u Domu MZ Vukosavlje

52. 09.11.2021. g - Nabavka govornice i 6 stolica za novu salu Skupštine opštine Vukosavlje

53. 09.11.2021.g - Nabavka i montaža namještaja za kancelariju načelnika odjeljenja

54. 11.11.2021.g - o izbrou i prihvatanju ponude od COPING d.o.o. iz Odžaka

55. 11.11.2021.g - o prihvatanju Ponude od "Nova DI Vrbas" d.o.o. iz Banja Luke

56. 15.11.2021. g. -o prihvatanj Ponude od "Inter-com" d.o.o. iz Zenice

57. 30.11.2021.g. - o prihvatanju Ponude "KING" d.o.o. Doboj

58. 01.12.2021. g. - Direktni sporazum za radove "Ispiranje začepljene kanalizacije"

59. 02.12.2021. g - Diretna pogodba "Nabavka telefonske centrale i telefona za Administrativni centar Opštine Vukosavlje"