Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

Odbornici

Koalicija SDA – SBB – 5 odbornika

 1. Fadil Sejdić
 2. Hajrudin Imširović
 3. Hazim Imširović
 4. Haris Hadžidedić
 5. Almedina Omerović

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD Milorad Dodik - 3 odbornika

 1. Miroslav Mlinarević
 2. Dragan Danilović
 3. Slavica Božić

SDP-Socijaldemokratska partija BIH - 3 odbornikaa

 1. Zehid Omičević - Predsjednik SO
 2. Mirza Hadžidedić
 3. Mustafa Osmanović - Nacionalne manjine

Partija demokratskog progresa - PDP - 1 odbornik

 1. Mirko Krstić

Srpska demokratska stranka (SDS) - 1 odbornik

 1. Robert Radojević - Potpredsjednik SO

Socijalistička partija - 1 odbornik

 1. Jovan Kovačević

Demokratska narodni savez - 1 odbornik.  Jovan Kovačević

 1. Vesna Pašalić

 

Prava i obaveze odbornika SO Vukosavlje

 1. Da prisustvuje sjednici Skupštine i radnih tijela Skupštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;
 2. Da prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine čiji nije član, bez prava odlučivanja;
 3. Da pokreće inicijative za razmatranje i za rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine;
 4. Da pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela;
 5. Da postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad Načelnika opštine, te da traži od njega obavještenja i objašnjenja, a isto tako i od predsjednika Skupštine te Opštinske administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlašćenja;
 6. Da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine, njenih radnih  tijela,  Načelnika opštine  i  Opštinske  uprave,  kao  i  na  rad  institucija  koje imaju javna ovlašćenja;
 7. Da učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koji ga uputi Skupština;
 8. Da redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije;
 9. Da ulaže amandmane na prijedloge akata;
 10. da izvršava i druge zadatke, koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Skupština ili radno tijelo čiji je član.