Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

RUKOVODSTVO I NADLEŽNOSTI

Skupštinu opštine Vukosavlje nakon izbora 15.11.2020 čini 15 odbornika - osam političkih partija: SNSD sa 4 odbornika, SDA sa 4 odbornika,  SDP sa 2 odbornika,  SBB 1 odbornik, HDZ 1 odbornik, SP 1 odbornik, NPS 1 odbornik, SDS 1 odbornik. Odbornik iz reda nacionalnih manjina je Mustafa Osmanović. Skupština opštine Vukosavlje ostvaruje zakonodavnu vlast u okviru poslova povjerenih opštini. Ona je predstavničko tijelo građana Opštine i organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine. Skupština opštine ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju na konstitutivnoj sjednici Skupštine iz reda odbornika većinom glasova izabranih odbornika.

Predsjednik Skupštine opštine                                                                                                                    Nihad Bahič

Potpredsjednik Skupštine opštine                                                                                                               Ilija Barukčić

Sekretar Skupštine opštine                                                                                                                          Bojan Rakić

Nadležnosti Skupštine opštine:

1) donosi statut,

2) donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje,

3) donosi budžet,

4) usvaja finansijske izvještaje,

5) donosi planove i programe razvoja jedinice lokalne samouprave, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,

6) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave,

7) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,

8)  donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave,

9) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite životne sredine,

10) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,

11) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,

12) donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,

13) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave,

14) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,

15) donosi odluku o proglašenju praznika jedinice lokalne samouprave,

16) donosi odluku o upotrebi simbola jedinice lokalne samouprave,

17) donosi odluku o članstvu jedinice lokalne samouprave u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,

18) donosi plan korišćenja javnih površina,

19) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,

20) donosi odluku o nagradama i priznanjima,

21) bira i razrješava predsjednika skupštine, potpredsjednika skupštine, zamjenika gradonačelnika, odnosno načelnika opštine (u daljem tekstu: zamjenik) i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine, imenuje i razrješava sekretara skupštine i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,

22) formira stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela,

23) osniva Odbor za žalbe jedinice lokalne samouprave i razmatra izvještaj o radu Odbora,

24) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva jedinice lokalne samouprave i naseljenog mjesta,

25) donosi odluku o zaduženju jedinice lokalne samouprave,

26) usvaja poslovnik o radu (u daljem tekstu: poslovnik),

27) usvaja etički kodeks skupštine,

28) razmatra godišnji izvještaj o radu gradonačelnika, odnosno načelnika opštine i zauzima svoj stav,

29) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području jedinice lokalne samouprave,

30) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv gradonačelnika, odnosno načelnika opštine u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor gradonačelnika, odnosno načelnika opštine,

31) razmatra izvještaj gradonačelnika, odnosno načelnika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,

32) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini jedinice lokalne samouprave,

33) imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom,

34) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave, kojima upravlja u skladu sa zakonom,

35) raspisuje javni zajam i samodoprinos,

36) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom i

37) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.